Gemeentenieuws

Ongeveer een maand geleden is er een vuurwerkenquête uitgezet onder de inwoners van onze gemeente om de mening te horen over vuurwerk. Maar liefst 2296 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld, zodat we een beter beeld hebben over hoe onze inwoners denken over het invoeren van een algeheel vuurwerkverbod als dit in de toekomst wettelijk mogelijk zou zijn, het aanwijzen van bepaalde (vrijwillige) vuurwerkvrije zones en het organiseren van een centrale vuurwerkshow. Iedereen bedankt voor het meedoen aan de enquête!

In de afgelopen jaren is er discussie ontstaan over het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw. Ook landelijk is er veel aandacht voor vuurwerk en de mogelijkheden om wet- en regelgeving aan te passen. De meeste regels over vuurwerk worden landelijk bepaald, zoals op welke tijden vuurwerk mag worden afgestoken en door wie, wanneer en welk soort vuurwerk mag worden gekocht, verkocht en afgestoken. Gemeenten hebben beperkt de mogelijkheid om zelf aanvullende regels over vuurwerk op te stellen, er wordt wel nagedacht om gemeenten meer bevoegdheden te geven. In een enkel geval is in de enquête alvast de mening gepeild, vooruitlopend op mogelijke nieuwe wetgeving.

Mening over vuurwerk
Ongeveer 30% van de respondenten geeft aan zelf vuurwerk af te steken, 33% vindt het ook leuk om naar te kijken maar steekt zelf niets af. 22% geeft aan niet van vuurwerk te houden of er zelfs een hekel aan te hebben.
Bij welke woorden het beste bij vuurwerk passen geeft meer dan de helft van de meeste mensen aan dat dit traditie is en leuk om naar te kijken. Iets minder dan de helft noemt angst bij mens en dieren (47%), geluidsoverlast (45%) en gevaar en ongelukken (43%).

Vuurwerkverbod
Vooralsnog komt er geen landelijk vuurwerkverbod, maar wordt er gedacht aan een wetswijziging om gemeenten zelf de bevoegdheid te geven om de hele gemeente vuurwerkvrij te maken.
48% van de respondenten vindt dat vuurwerk dan verboden zou moeten worden in de hele gemeente, een krappe meerderheid van 52% vindt van niet.
Er is nog een onderverdeling gemaakt naar de resultaten per dorp en woonwijk. Dan is zichtbaar dat in Geldrop een krappe meerderheid van 52% vindt dat vuurwerk verboden zou moeten worden, in Mierlo is dit een krappe minderheid van 46%. Van de respondenten die aangaven zelf vuurwerk af te steken, geeft 97% aan dat er geen vuurwerkverbod moet komen.

Vuurwerkvrije zones
De gemeente heeft de mogelijkheid om bepaalde gebieden als vuurwerkvrije zone aan te wijzen. Dit zijn gebieden waar het ook binnen de wettelijk toegestane afsteektijden (31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur) verboden is vuurwerk af te steken. Buiten de wettelijk toegestane afsteektijden is het overal verboden vuurwerk af te steken.
68% van de respondenten is het er (zeer) mee eens om vuurwerkvrije zones aan te wijzen, 20% is het daar (zeer) mee oneens.

Op de vraag wie vuurwerkvrije zones zou moeten aanwijzen geeft 56% van de respondenten aan dat dit de gemeente zou moeten zijn, een deel geeft aan dat dit samen met de burgers zou moeten.
Op de vraag welke gebieden dan aangewezen moeten worden, noemt een groot aantal het ziekenhuis, in de buurt van dieren en bejaardenhuizen/verzorgingstehuizen. Een groot aantal respondenten noemt ook hierbij weer dat de hele gemeente vuurwerkvrij moet worden of juist dat er geen enkele vuurwerkvrije zone moet worden aangewezen.

Vuurwerkshow
In een aantal gemeenten wordt een vuurwerkshow op een centrale plaats georganiseerd. Het is dan mogelijk om het gebied rondom de vuurwerkshow aan te wijzen als vuurwerkvrije zone, maar hiermee kan niet voorkomen worden dat particulieren ook vuurwerk afsteken.

Een krappe meerderheid van 54% van de respondenten vindt dat er een centrale vuurwerkshow moet worden georganiseerd. 59% van de respondenten geeft ook aan dat de gemeente dat zou moeten organiseren. Op de vraag of men dan ook zelf naar de vuurwerkshow komt kijken, geeft bijna de helft (48%) aan dit niet te gaan doen, 35% gaat misschien kijken en 17% weet zeker niet te gaan kijken.

Op de vraag of respondenten bij een centrale vuurwerkshow dan zelf minder of geen vuurwerk zouden afsteken geeft een grote meerderheid ven de respondenten die eerder hebben aangegeven zelf vuurwerk af te steken aan dat ze evenveel vuurwerk zouden afsteken (86%).

Conclusie
De resultaten van de enquête zijn op 23 oktober voorgelegd aan de leden van de commissie AZ.
Gelet op het feit dat de inwoners erg verdeeld zijn over het al dan niet instellen van een algeheel vuurwerkverbod – wanneer dit in de toekomst wettelijk mogelijk zou zijn – en een meerderheid weliswaar voor het aanwijzen van vuurwerkvrije zones is, stellen de commissieleden voor het vuurwerkbeleid vooralsnog te laten zoals het nu is. Daarbij wordt vooral gewezen op het kunnen handhaven van deze vuurwerkvrije zones. Het bepalen van de gebieden die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen, zou in de toekomst samen met de burgers en instanties moeten gebeuren.

Ondanks het feit dat een krappe meerderheid van de inwoners voorstander is van het organiseren van een centrale vuurwerkshow, blijkt echter ook uit de enquête dat een groot deel van deze inwoners aangeeft zelf niet naar die vuurwerkshow te komen kijken. Daarnaast geeft een groot deel van de personen dat zelf vuurwerk afsteekt aan daar zelf niet minder vuurwerk door af te gaan steken. Dit, samen met het kostenaspect van een vuurwerkshow en de mogelijke veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met een dergelijk evenement, heeft er toe geleid dat de commissieleden vinden dat er geen vuurwerkshow moet worden georganiseerd.

Afgesproken is dat de landelijke ontwikkelingen, met name met betrekking tot wetgeving over een lokaal vuurwerkverbod, afgewacht worden. Ook wordt gekeken naar ervaringen in andere gemeenten. Mogelijk dat in de toekomst het vuurwerkbeleid opnieuw heroverwogen wordt.